Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   9:45, 19:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:0, 15:15
Pháp Sư Mù   9:30, 10:45, 11:45, 13:0, 14:15, 15:30, 16:30, 18:0, 19:0, 20:15, 20:45, 21:15, 22:30
Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 14:30, 21:30
Đùa Với Lửa   13:30, 18:0
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:0
Những Thiên Thần Của Charlie   10:15, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 16:0, 17:15, 18:30, 19:30, 21:0, 22:0
Hoa Hậu Giang Hồ   9:15, 11:15, 13:15, 15:0, 16:45, 17:30, 18:30, 19:45, 20:30, 22:15
Bỏ Rơi   12:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   10:0
Tiên Hắc Ám 2   12:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:45
Pháp Sư Mù   9:15, 10:30, 11:30, 12:45, 14:0
Ký Ức Kinh Hoàng   9:30, 14:15, 19:30
Đùa Với Lửa   17:15
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   13:0
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 11:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:15, 21:15, 22:15
Hoa Hậu Giang Hồ   11:0, 15:0, 17:0, 18:45, 19:45, 20:30, 22:0
Bỏ Rơi   9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   19:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:50, 14:20, 16:0
Pháp Sư Mù   10:5, 13:15, 15:30, 16:45, 19:10, 20:45, 23:0
Ký Ức Kinh Hoàng   10:25, 14:20, 21:25
Đùa Với Lửa   12:20, 14:5, 17:45, 19:40
Những Thiên Thần Của Charlie   10:0, 12:20, 13:30, 14:35, 15:50, 16:50, 18:20, 19:0, 20:0, 20:40, 21:35, 22:15
Hoa Hậu Giang Hồ   10:0, 12:20, 17:10, 21:15, 23:0
Bỏ Rơi   18:10, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   12:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:30, 17:0
Kim Ji-young 1982   11:45, 16:15
Pháp Sư Mù   9:0, 10:0, 10:45, 11:30, 12:30, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:15, 18:30, 19:0, 20:45, 21:30
Ma Gương 2   15:15
Những Thiên Thần Của Charlie   8:30, 11:0, 13:30, 17:30, 19:30, 20:0, 21:0, 22:0
Hoa Hậu Giang Hồ   9:45, 14:15, 18:45, 21:45
Bỏ Rơi   8:45, 13:15, 19:45, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   12:30, 15:10, 17:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:35, 16:40, 21:50
Kim Ji-young 1982   10:20, 13:20, 15:50, 19:20
Pháp Sư Mù   10:0, 12:25, 14:50
Ký Ức Kinh Hoàng   10:10, 11:25, 14:25, 17:25, 20:30, 21:30
Đùa Với Lửa   10:25, 15:20, 19:30
Những Thiên Thần Của Charlie   10:0, 10:50, 11:55, 14:20, 15:0, 16:45, 18:20, 19:10, 20:0, 20:50, 21:40
Hoa Hậu Giang Hồ   9:30, 12:45, 14:40, 17:50, 19:50, 21:45
Bỏ Rơi   10:0, 13:15, 17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   11:15, 13:30, 14:0, 15:10, 21:0
Pháp Sư Mù   10:0, 11:0, 13:0
Ký Ức Kinh Hoàng   9:50, 12:10, 17:50
Đùa Với Lửa   16:30
Những Thiên Thần Của Charlie   10:40, 11:20, 13:10, 13:50, 15:40, 16:20, 18:10, 18:50, 20:40, 21:20
Hoa Hậu Giang Hồ   9:15, 10:30, 12:40, 14:50, 17:10, 18:40, 19:20, 20:40, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   10:30, 15:20, 17:30, 20:0
Pháp Sư Mù   12:50
Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 13:10, 16:0, 21:0
Đùa Với Lửa   10:40, 15:30, 19:0
Những Thiên Thần Của Charlie   10:10, 11:0, 11:40, 12:30, 13:0, 13:30, 14:10, 14:50, 15:50, 16:30, 17:10, 18:10, 18:50, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   13:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:0, 20:50
Pháp Sư Mù   10:30, 11:50, 14:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:25, 12:15, 16:10, 17:20, 20:20, 21:15
Đùa Với Lửa   10:5, 15:15, 19:10
Những Thiên Thần Của Charlie   9:50, 11:20, 12:10, 13:50, 14:40, 16:20, 17:10, 18:50, 19:40, 21:20, 22:5
Hoa Hậu Giang Hồ   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 17:0, 18:0, 20:0, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   8:45, 13:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   8:30
Kim Ji-young 1982   17:30, 21:45
Pháp Sư Mù   9:15, 9:45, 10:15, 11:0, 11:45, 12:15, 12:45, 13:30, 14:15, 14:45, 15:15, 16:0, 16:45, 17:15, 17:45, 18:30, 19:15, 19:45, 20:15, 21:0, 21:45
Ma Gương 2   13:30, 20:0
Những Thiên Thần Của Charlie   8:30, 10:0, 11:0, 12:30, 13:30, 15:0, 16:0, 17:30, 18:30, 20:0, 21:0
Hoa Hậu Giang Hồ   11:15, 15:45, 19:45
Bỏ Rơi   9:30, 11:30, 15:30, 17:45, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   11:15, 18:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   17:0
Pháp Sư Mù   8:45, 9:45, 11:15, 12:15, 13:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:45, 19:45, 21:15
Ma Gương 2   13:0
Những Thiên Thần Của Charlie   8:45, 13:45, 16:15, 21:15
Hoa Hậu Giang Hồ   11:0, 15:0, 19:30
Bỏ Rơi   9:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   14:50, 17:5
Kim Ji-young 1982   13:30, 17:30, 19:20
Pháp Sư Mù   10:10, 12:0, 16:10, 21:15, 23:20
Ký Ức Kinh Hoàng   14:40, 16:10, 22:0
Đùa Với Lửa   14:15, 18:30
Những Thiên Thần Của Charlie   10:0, 12:20, 19:0, 19:45, 22:10
Hoa Hậu Giang Hồ   10:0, 11:10, 12:25, 13:5, 14:20, 15:40, 17:30, 19:20, 20:25, 21:10, 23:0
Bỏ Rơi   11:45, 21:35, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   10:20, 13:55
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:0
Pháp Sư Mù   8:50, 10:50, 11:50, 14:0, 15:20, 16:40, 17:40, 18:30, 19:50, 20:40, 22:0, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   17:0, 19:45, 22:0
Đùa Với Lửa   18:0
Những Thiên Thần Của Charlie   9:40, 11:0, 12:30, 14:40, 16:0, 19:50, 20:30, 22:40
Hoa Hậu Giang Hồ   8:55, 10:35, 12:15, 13:15, 15:0, 16:50, 18:10, 18:50, 19:50, 21:30, 22:30
Bỏ Rơi   8:40, 16:15, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   14:10, 16:40, 22:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:50, 16:0, 21:0
Pháp Sư Mù   11:30, 13:20, 13:50, 16:10, 17:30, 18:30, 20:50, 22:10
Ký Ức Kinh Hoàng   11:15, 19:10
Những Thiên Thần Của Charlie   11:0, 13:30, 15:40, 18:0, 18:40, 20:20, 22:40
Hoa Hậu Giang Hồ   12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 19:50, 20:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   11:30, 15:0, 17:15, 18:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:0, 12:30, 17:30
Pháp Sư Mù   9:0, 9:30, 10:30, 12:0, 13:0, 14:0, 14:30, 15:30, 16:0, 17:0, 18:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0
Ma Gương 2   11:15, 15:15
Những Thiên Thần Của Charlie   9:45, 11:30, 14:45, 16:30, 19:0, 22:20
Hoa Hậu Giang Hồ   9:30, 12:30, 14:0, 17:15, 19:15, 20:0, 22:0
Bỏ Rơi   9:15, 13:15, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   13:30, 18:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:0, 16:0
Pháp Sư Mù   9:15, 10:0, 11:45, 12:30, 14:15, 15:0, 16:45, 17:30, 18:30, 19:15, 20:0, 21:0, 21:45
Ma Gương 2   9:0, 17:30
Những Thiên Thần Của Charlie   8:45, 11:15, 13:45, 16:15, 21:15
Hoa Hậu Giang Hồ   9:30, 13:30, 19:30
Bỏ Rơi   11:30, 15:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:0, 15:30
Pháp Sư Mù   9:15, 10:0, 10:45, 12:30, 13:15, 14:15, 15:0, 15:45, 17:0, 19:15, 20:15, 21:0
Ma Gương 2   13:30, 22:0
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 10:30, 11:45, 13:30, 16:45, 20:30, 21:45
Hoa Hậu Giang Hồ   8:30, 11:30, 13:0, 15:0, 16:0, 19:30, 21:30
Bỏ Rơi   8:45, 11:30, 18:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:0
Pháp Sư Mù   10:30, 12:45, 15:0, 16:0, 17:30, 18:15, 19:45, 22:0
Ký Ức Kinh Hoàng   11:0, 16:30, 21:30
Đùa Với Lửa   12:30, 20:30
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 11:15, 13:30, 14:15, 15:45, 18:0, 19:15, 20:15, 22:30
Hoa Hậu Giang Hồ   9:30, 11:30, 13:15, 15:15, 17:0, 19:0, 20:45, 22:30
Bỏ Rơi   9:15, 14:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   16:0
Pháp Sư Mù   9:0, 11:15, 12:0, 13:30, 14:15, 15:45, 18:0, 19:15, 20:15, 22:30
Ký Ức Kinh Hoàng   9:30, 16:30, 21:30
Đùa Với Lửa   10:0
Những Thiên Thần Của Charlie   10:30, 12:45, 15:0, 17:30, 18:30, 19:45, 20:45, 22:0
Hoa Hậu Giang Hồ   9:45, 11:30, 12:30, 13:15, 15:15, 17:0, 18:45, 20:30, 22:15
Bỏ Rơi   14:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   15:55, 21:30
Pháp Sư Mù   9:30, 10:10, 10:50, 11:20, 12:0, 12:40, 13:20, 13:50, 14:30, 15:10, 15:50, 16:20, 17:0, 17:40, 18:20, 18:50, 19:30, 20:10, 20:50, 22:10
Ký Ức Kinh Hoàng   12:45, 18:30, 21:20
Đùa Với Lửa   10:40, 16:50
Những Thiên Thần Của Charlie   9:50, 11:10, 12:20, 14:0, 15:0, 16:40, 17:30, 19:10, 20:0, 21:40, 22:30
Hoa Hậu Giang Hồ   9:20, 10:20, 11:30, 12:30, 13:40, 14:40, 16:0, 18:10, 19:0, 20:20, 21:10, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:45
Pháp Sư Mù   9:30, 10:15, 12:45, 14:0, 15:15, 16:30, 17:45, 19:45
Những Thiên Thần Của Charlie   15:15, 19:0, 20:15
Hoa Hậu Giang Hồ   10:45
Bỏ Rơi   12:0, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:20, 16:10
Kim Ji-young 1982   10:45
Pháp Sư Mù   11:50
Ký Ức Kinh Hoàng   10:50, 13:50, 16:50, 19:45, 22:5, 22:45
Đùa Với Lửa   9:50
Những Thiên Thần Của Charlie   10:30, 11:30, 12:15, 13:0, 14:0, 14:40, 15:30, 16:30, 17:5, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:5, 21:30, 22:30, 23:0
Hoa Hậu Giang Hồ   10:10, 14:10, 16:0, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   14:55
Pháp Sư Mù   9:50, 10:30, 11:0, 12:15, 12:50, 13:50, 14:45
Ký Ức Kinh Hoàng   10:50, 19:30, 20:40, 21:0
Đùa Với Lửa   10:10
Những Thiên Thần Của Charlie   10:20, 11:40, 14:10, 15:40, 16:40, 17:45, 19:0, 19:40, 22:10
Hoa Hậu Giang Hồ   9:40, 12:55, 13:30, 14:20, 16:30, 18:45
Bỏ Rơi   12:20, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   8:45, 13:0, 15:40, 18:20
Pháp Sư Mù   8:50, 9:30, 11:20, 12:0, 13:50, 14:30, 15:30, 16:20, 17:0, 18:50, 20:30, 21:20, 23:50
Ký Ức Kinh Hoàng   9:15, 14:45, 21:0
Đùa Với Lửa   8:40, 10:50, 18:40
Ma Gương 2   22:45
Những Thiên Thần Của Charlie   10:15, 14:15, 18:0, 19:50, 23:0
Hoa Hậu Giang Hồ   8:15, 11:30, 12:40, 13:30, 17:45, 19:30, 20:45, 21:30, 22:20, 23:30
Bỏ Rơi   12:15, 16:40, 23:59
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:45
Pháp Sư Mù   9:0, 10:0, 11:15, 12:20, 13:40, 14:50
Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 10:10, 12:0, 13:10, 15:0, 16:10, 17:50, 19:10, 20:50, 22:5
Đùa Với Lửa   14:15
Những Thiên Thần Của Charlie   9:40, 12:10, 14:40, 16:15, 18:30, 19:40, 21:0, 22:15
Hoa Hậu Giang Hồ   9:50, 10:40, 12:30, 14:30, 16:30, 17:40, 19:0, 21:20
Bỏ Rơi   8:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:0, 16:30, 18:40, 20:5
Pháp Sư Mù   9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 17:10, 19:0, 20:45, 21:25, 22:10, 23:0
Ký Ức Kinh Hoàng   9:40, 13:40, 16:40, 19:25, 22:5
Đùa Với Lửa   15:50
Những Thiên Thần Của Charlie   9:35, 11:50, 14:5, 16:20, 17:45, 18:30, 19:40, 21:10, 22:30
Hoa Hậu Giang Hồ   10:0, 11:15, 12:25, 14:10, 15:25, 17:50, 18:35, 19:30, 20:20, 21:15, 22:15, 23:0
Bỏ Rơi   11:50, 16:0, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 12:50, 20:0, 22:30
Pháp Sư Mù   13:10
Ký Ức Kinh Hoàng   10:15, 11:55, 14:50, 17:45, 20:40
Đùa Với Lửa   9:50, 13:15, 17:15, 21:15
Những Thiên Thần Của Charlie   9:10, 9:40, 10:10, 11:30, 12:0, 12:30, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:30, 19:0, 19:30, 20:50, 21:20, 21:50, 23:10, 23:40
Hoa Hậu Giang Hồ   10:0, 11:10, 11:50, 13:45, 15:15, 15:50, 17:45, 19:15, 19:45, 21:40, 22:30, 23:15
Bỏ Rơi   9:20, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:30, 20:45
Kim Ji-young 1982   12:30, 18:15
Pháp Sư Mù   9:45, 10:30, 12:15, 13:0, 14:45, 15:30, 17:15, 18:0, 19:45, 20:30
Ma Gương 2   14:0
Những Thiên Thần Của Charlie   10:0, 15:0, 17:30, 20:0
Hoa Hậu Giang Hồ   9:30
Bỏ Rơi   16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   9:45, 11:30, 12:45, 13:40, 14:55, 15:55, 18:10, 19:30, 20:15, 21:30, 22:35
Ký Ức Kinh Hoàng   14:25, 17:0
Đùa Với Lửa   10:40
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 11:15, 12:0, 13:30, 15:45, 18:0, 20:20, 21:45, 22:30
Hoa Hậu Giang Hồ   9:40, 11:0, 14:15, 16:0, 17:10, 18:55, 19:45, 20:40, 22:30
Bỏ Rơi   9:15, 12:35, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   9:20, 10:0, 10:50, 11:30, 12:10, 13:0, 13:40, 14:20, 15:10, 15:50, 16:30, 17:45, 18:35, 19:20, 19:50, 20:45, 21:30
Ký Ức Kinh Hoàng   8:40, 15:5
Đùa Với Lửa   11:35, 13:20, 21:55
Ma Gương 2   16:10
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   17:20
Những Thiên Thần Của Charlie   9:25, 11:20, 17:0, 19:40, 21:50
Hoa Hậu Giang Hồ   9:10, 11:0, 12:45, 13:30, 14:30, 15:15, 18:5, 19:10, 19:45, 20:55, 21:35
Bỏ Rơi   9:15, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   10:0, 12:20, 14:40
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 20:0
Đùa Với Lửa   18:0
Những Thiên Thần Của Charlie   12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Hoa Hậu Giang Hồ   10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40
Ký Ức Kinh Hoàng   13:0, 16:10, 17:50, 19:20
Những Thiên Thần Của Charlie   10:50, 13:20, 15:50, 17:40, 18:20, 19:0, 19:40, 20:10, 20:50, 21:30, 22:20
Hoa Hậu Giang Hồ   11:20, 13:30, 15:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   10:0, 11:25, 12:15, 13:40, 14:30, 15:55, 16:45, 18:10, 19:0, 19:30, 20:20, 21:15, 22:0
Ký Ức Kinh Hoàng   9:30, 12:40, 14:5, 16:50, 19:35, 21:40, 22:15
Những Thiên Thần Của Charlie   9:40, 11:55, 14:10, 17:20, 18:50, 22:45
Hoa Hậu Giang Hồ   9:35, 10:50, 12:0, 13:50, 15:35, 16:25, 18:15, 20:5, 21:0, 22:25
Bỏ Rơi   10:10, 12:15, 15:25, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   10:40, 12:10, 13:0, 14:30, 15:20, 17:40, 19:0, 20:0, 21:30, 22:20
Ký Ức Kinh Hoàng   20:30
Những Thiên Thần Của Charlie   10:30, 13:0, 14:40, 15:30, 17:10, 18:0, 19:40, 22:10
Hoa Hậu Giang Hồ   10:30, 12:30, 17:0, 19:20, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   10:10, 12:20, 14:40, 17:0, 18:40, 19:30, 21:50
Ký Ức Kinh Hoàng   11:0, 13:50, 21:0
Ma Gương 2   16:40
Những Thiên Thần Của Charlie   12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:45
Hoa Hậu Giang Hồ   9:50, 11:50, 13:50, 15:40, 17:30, 19:20, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   8:45, 9:40, 11:0, 13:15, 15:30, 17:45, 18:50, 20:0, 22:15, 23:45
Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 12:55, 14:0, 19:40, 22:30
Đùa Với Lửa   8:20, 16:50
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   11:55, 17:30
Những Thiên Thần Của Charlie   9:15, 10:15, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 16:0, 17:0, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30, 22:50, 23:45
Hoa Hậu Giang Hồ   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:30, 18:25, 20:10, 22:0, 23:0
Bỏ Rơi   8:15, 15:45, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   10:10, 10:50, 11:50, 12:30, 13:10, 14:10, 14:50, 15:30, 16:30, 17:10, 17:50, 18:50, 19:30, 20:10, 21:10, 21:50, 22:30
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 21:20
Đùa Với Lửa   12:50
Những Thiên Thần Của Charlie   10:20, 12:0, 13:30, 14:20, 15:50, 16:40, 18:10, 19:10, 20:40, 21:40
Hoa Hậu Giang Hồ   10:0, 11:30, 13:30, 15:0, 15:40, 17:40, 19:0, 19:50, 22:0
Bỏ Rơi   17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   10:30, 12:50, 15:10, 17:30, 19:0, 19:50, 21:20, 22:10
Đùa Với Lửa   17:40
Những Thiên Thần Của Charlie   10:50, 13:20, 18:30, 21:0