Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2019 Pháp Sư Mù   08:20, 13:10, 18:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 22:00
19/11/2019 Pháp Sư Mù   08:20, 13:10, 18:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 20:10
18/11/2019 Pháp Sư Mù   08:20, 13:10, 18:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 20:10
17/11/2019 Pháp Sư Mù   08:20, 13:10, 18:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 20:10
16/11/2019 Pháp Sư Mù   08:20, 13:10, 18:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 20:10
15/11/2019 Pháp Sư Mù   08:20, 13:10, 18:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 20:10
14/11/2019 Pháp Sư Mù   08:00, 12:30, 15:20, 20:20, 22:10
Đại Dịch Tử Thần   08:10, 22:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:50, 12:40, 14:40, 17:20, 20:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:10, 18:00
13/11/2019 Pháp Sư Mù   08:00, 12:30, 15:20, 20:20, 22:10
Đại Dịch Tử Thần   08:10, 22:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:50, 12:40, 14:40, 17:20, 20:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:10, 18:00