Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2019 Tiên Hắc Ám 2   19:00
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 16:15, 17:25, 18:20, 19:30, 20:25, 21:15, 22:30, 23:05
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 13:25, 16:50, 20:15
Ký Ức Kinh Hoàng   10:00, 14:45, 21:35
Bỏ Rơi   11:40, 21:35, 23:20
Tiên Hắc Ám 2   12:40, 15:15, 17:15, 19:15
Đùa Với Lửa   15:05, 18:30
Pháp Sư Mù   18:00, 21:55
Thú Cưng Siêu Quậy   20:05
17/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 21:15, 22:30, 23:05
Tiên Hắc Ám 2   09:15, 12:40, 15:15, 17:15, 19:15, 20:35
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Ký Ức Kinh Hoàng   10:00, 14:45, 21:55
Thú Cưng Siêu Quậy   10:10, 14:55, 17:25, 19:00, 20:05
Bỏ Rơi   11:15, 16:25, 21:35, 23:20
Hoa Hậu Giang Hồ   11:45, 13:25, 16:50, 20:15
Pháp Sư Mù   12:50, 18:00
Đùa Với Lửa   15:05, 18:30
16/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 21:15, 22:30, 23:05
Tiên Hắc Ám 2   09:15, 12:40, 15:15, 17:15, 19:15, 20:35
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Ký Ức Kinh Hoàng   10:00, 14:45, 21:55
Thú Cưng Siêu Quậy   10:10, 14:55, 17:25, 19:00, 20:05
Bỏ Rơi   11:15, 16:25, 21:35, 23:05
Hoa Hậu Giang Hồ   11:45, 13:25, 16:50, 20:15
Pháp Sư Mù   12:50, 18:00
Đùa Với Lửa   15:05, 18:30
15/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 16:15, 17:25, 18:20, 19:30, 20:25, 21:15, 22:30, 23:05
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 13:25, 16:50, 20:15
Ký Ức Kinh Hoàng   10:00, 14:45, 21:35, 21:55
Bỏ Rơi   11:15, 16:25, 21:35, 23:20
Đùa Với Lửa   11:40, 15:05, 18:30
Tiên Hắc Ám 2   12:40, 15:15, 17:15, 19:15
Pháp Sư Mù   12:50, 18:00
Thú Cưng Siêu Quậy   14:55, 20:05
14/11/2019 Bắc kim thang   09:00, 10:40, 12:20, 15:40, 17:20, 20:40
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 12:50, 18:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:40, 11:50, 12:40, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Đùa Với Lửa   09:50, 14:00, 15:30, 19:00, 20:10, 21:10
Tiên Hắc Ám 2   10:00, 14:10, 16:15, 20:25, 22:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:00, 14:50, 17:30, 21:50
Đại Dịch Tử Thần   11:15, 16:25, 21:35
Ma Gương 2   11:30, 17:10, 22:50
Những Thiên Thần Của Charlie   12:05, 18:20, 22:30, 23:10
Pháp Sư Mù   13:20, 19:00
Thú Cưng Siêu Quậy   14:50, 20:00
13/11/2019 Bắc kim thang   09:00, 10:40, 12:20, 15:40, 17:20, 20:40
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 12:50, 18:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:40, 11:50, 12:40, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Đùa Với Lửa   09:50, 14:00, 15:30, 19:00, 20:10, 21:10
Tiên Hắc Ám 2   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:00, 14:50, 17:30, 21:50, 22:30
Đại Dịch Tử Thần   11:15, 16:25, 21:35
Ma Gương 2   11:30, 17:10, 23:10
Pháp Sư Mù   13:20, 19:00
Thú Cưng Siêu Quậy   14:50, 20:00