Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:50, 11:10, 13:30, 15:50, 20:45
Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 12:50, 16:45, 18:20, 20:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:15, 12:00, 14:45, 17:30, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 11:45, 14:00, 16:10, 18:10, 20:30
Pháp Sư Mù   10:40, 14:30, 18:30
18/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:50, 11:10, 13:30, 15:50, 20:45
Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 12:50, 16:45, 18:20, 20:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:15, 12:00, 14:45, 17:30, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 11:45, 14:00, 16:10, 18:10, 20:30
Pháp Sư Mù   10:40, 14:30, 18:30
17/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:50, 11:10, 13:30, 15:50, 20:45
Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 12:50, 16:45, 18:20, 20:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:15, 12:00, 14:45, 17:30, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 11:45, 14:00, 16:10, 18:10, 20:30
Pháp Sư Mù   10:40, 14:30, 18:30
16/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:50, 11:10, 13:30, 15:50, 20:45
Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 12:50, 16:45, 18:20, 20:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:15, 12:00, 14:45, 17:30, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 11:45, 14:00, 16:10, 18:10, 20:30
Pháp Sư Mù   10:40, 14:30, 18:30
15/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:50, 11:10, 13:30, 15:50, 20:45
Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 12:50, 16:45, 18:20, 20:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:15, 12:00, 14:45, 17:30, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 11:45, 14:00, 16:10, 18:10, 20:30
Pháp Sư Mù   10:40, 14:30, 18:30
14/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:45, 11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   09:00, 11:45, 14:30, 17:15, 18:45, 20:00
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   09:10, 15:10, 19:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:45, 12:00, 14:15, 16:30
Pháp Sư Mù   10:45, 16:50, 20:40
Tiên Hắc Ám 2   13:00
13/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:45, 11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   09:00, 11:45, 14:30, 17:15, 18:45, 20:00
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   09:10, 15:10, 19:00
Tiên Hắc Ám 2   09:45, 12:00, 14:15, 16:30
Pháp Sư Mù   10:45