Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2019 Bỏ Rơi   09:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:15, 11:45, 14:15
Pháp Sư Mù   11:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:00, 14:45, 20:45
Ma Gương 2   14:00
Hoa Hậu Giang Hồ   15:00, 21:45
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   08:45, 11:15, 11:45, 13:45, 14:45, 16:15, 18:45, 19:15, 21:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 12:00, 14:15, 18:30, 21:00
Bỏ Rơi   09:15, 11:30, 17:00
Pháp Sư Mù   09:30
Ma Gương 2   13:45, 21:15
Kim Ji-young 1982   16:00
Hoa Hậu Giang Hồ   17:15, 19:00, 21:35
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   08:45, 11:15, 11:45, 13:45, 14:45, 16:15, 18:45, 19:15, 21:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 12:00, 14:15, 18:30, 21:00
Bỏ Rơi   09:15, 11:30, 17:00
Pháp Sư Mù   09:30
Ma Gương 2   13:45, 21:15
Kim Ji-young 1982   16:00
Hoa Hậu Giang Hồ   17:15, 19:00, 21:35
17/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   08:45, 11:15, 11:45, 13:45, 14:45, 16:15, 18:45, 19:15, 21:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 12:00, 14:15, 18:30, 21:00
Bỏ Rơi   09:15, 11:30, 17:00
Pháp Sư Mù   09:30
Ma Gương 2   13:45, 21:15
Kim Ji-young 1982   16:00
Hoa Hậu Giang Hồ   17:15, 19:00, 21:35
16/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   08:45, 11:15, 11:45, 13:45, 14:45, 16:15, 18:45, 19:15, 21:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 14:15, 18:30, 21:00
Bỏ Rơi   09:15, 17:00
Pháp Sư Mù   09:30, 12:15
Tiên Hắc Ám 2   11:15
Ma Gương 2   13:45, 21:15
Kim Ji-young 1982   16:00
Hoa Hậu Giang Hồ   17:15, 19:00, 21:35
15/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   08:45, 11:15, 11:45, 13:45, 14:45, 16:15, 18:45, 19:15, 21:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 18:30, 21:00
Bỏ Rơi   09:15, 17:00
Pháp Sư Mù   09:30
Tiên Hắc Ám 2   11:15, 12:15, 14:15
Ma Gương 2   13:45, 21:15
Kim Ji-young 1982   16:00
Hoa Hậu Giang Hồ   17:15, 19:00, 21:35
14/11/2019 Đùa Với Lửa   08:45, 09:00, 13:30
Ma Gương 2   09:00, 11:45, 21:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:15, 10:45, 13:45, 16:00, 18:45, 21:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:00, 13:15, 20:45
Kim Ji-young 1982   11:00, 15:45
Pháp Sư Mù   13:30, 15:30, 18:15
Tiên Hắc Ám 2   16:15, 18:30, 21:00
Ký Ức Kinh Hoàng   18:00
13/11/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 16:45, 21:00
Đùa Với Lửa   09:00, 13:30, 19:15
Ma Gương 2   09:00, 11:00, 14:30, 21:15
Kim Ji-young 1982   11:00, 15:30
Ký Ức Kinh Hoàng   11:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:00, 18:15, 20:30
Pháp Sư Mù   15:30, 18:00