Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2019 Pháp Sư Mù   09:00, 15:30, 16:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Kim Ji-young 1982   09:15, 11:45, 14:15, 21:00
Bỏ Rơi   10:00, 14:00, 19:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:30, 14:00
Hoa Hậu Giang Hồ   12:00
Ma Gương 2   22:00
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 17:45, 19:00, 21:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 16:00, 18:30
Kim Ji-young 1982   09:15, 11:45, 12:45, 14:15, 15:15, 18:45, 20:15
Bỏ Rơi   09:30, 14:00, 18:30, 21:15
Pháp Sư Mù   10:00, 11:30, 16:00, 20:30
Ma Gương 2   14:00, 21:00
Hoa Hậu Giang Hồ   16:45
18/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 16:00, 18:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, 16:30, 17:45, 19:00, 20:15, 21:30
Kim Ji-young 1982   09:15, 11:45, 14:15, 15:15, 18:45
Bỏ Rơi   09:30, 14:00, 18:30, 21:15
Pháp Sư Mù   11:30, 16:00, 20:30
Ma Gương 2   14:00, 21:00
Hoa Hậu Giang Hồ   16:45
17/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, 16:30, 17:45, 19:00, 20:15, 21:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 16:00, 18:30
Kim Ji-young 1982   09:15, 11:45, 14:15, 15:15, 18:45
Bỏ Rơi   09:30, 14:00, 18:30, 21:15
Pháp Sư Mù   11:30, 16:00, 20:30
Ma Gương 2   14:00, 21:00
Hoa Hậu Giang Hồ   16:45
16/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 16:00, 18:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, 15:15, 16:30, 17:45, 19:00, 21:30
Pháp Sư Mù   09:30, 16:30, 21:00
Bỏ Rơi   09:45, 14:15, 19:00, 21:15
Kim Ji-young 1982   11:45, 14:00, 16:15, 18:45
Hoa Hậu Giang Hồ   12:00, 20:15
Ma Gương 2   14:00, 21:00
15/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 16:00, 18:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, 15:15, 16:30, 17:45, 19:00, 20:15, 21:30
Pháp Sư Mù   09:30, 16:30, 21:00
Bỏ Rơi   09:45, 14:15, 19:00, 21:15
Kim Ji-young 1982   11:45, 16:15, 18:45
Tiên Hắc Ám 2   12:00
Ma Gương 2   14:00, 21:00
Hoa Hậu Giang Hồ   14:30
14/11/2019 Kim Ji-young 1982   09:00, 14:00, 16:30, 19:00
Ma Gương 2   09:00, 12:30, 19:30, 21:30
Pháp Sư Mù   09:15, 11:45, 16:15, 21:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 16:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 11:30, 13:30, 14:15, 15:30, 17:30, 18:45, 19:30, 20:45, 21:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:00, 13:30, 16:00, 18:30
Tiên Hắc Ám 2   11:30, 21:30
Đùa Với Lửa   14:30
13/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Pháp Sư Mù   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Kim Ji-young 1982   09:15, 11:45, 12:30, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 19:00
Ma Gương 2   09:30, 11:30, 16:00, 18:00
Tiên Hắc Ám 2   13:30, 20:00
Ứng Dụng Tử Thần   15:00, 22:00
Đùa Với Lửa   17:00