Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 14:45, 16:30, 17:15, 19:00, 21:30
Ma Gương 2   09:15, 14:30
Tiên Hắc Ám 2   09:45
Pháp Sư Mù   09:45, 12:15, 15:00
Hoa Hậu Giang Hồ   11:15
Bỏ Rơi   12:15, 15:00, 20:00, 22:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:15
19/11/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 11:15, 13:30, 16:30, 20:30
Ma Gương 2   09:00, 16:15, 18:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00
Bỏ Rơi   09:00, 13:30, 18:00, 19:30, 22:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 14:00, 19:00, 21:30
Pháp Sư Mù   09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 21:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:30, 18:30
Kim Ji-young 1982   13:45
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00
Ma Gương 2   09:00, 16:15, 18:30
Bỏ Rơi   09:00, 13:30, 18:00, 19:30, 22:30
Tiên Hắc Ám 2   09:00, 11:15, 16:30, 20:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 14:00, 19:00, 21:30
Pháp Sư Mù   09:30, 12:00, 14:30, 16:00, 17:00, 21:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:30, 18:30
Kim Ji-young 1982   13:45
17/11/2019 Bỏ Rơi   09:00, 13:30, 18:00, 19:30, 22:30
Ma Gương 2   09:00, 16:15, 18:30
Tiên Hắc Ám 2   09:00, 11:15, 16:30, 20:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 14:00, 19:00, 21:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00
Pháp Sư Mù   09:30, 12:00, 14:30, 16:00, 17:00, 21:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:30, 18:30
Kim Ji-young 1982   13:45
16/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00
Bỏ Rơi   09:00, 13:30, 18:00, 19:30, 22:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 14:00, 19:00, 21:30
Tiên Hắc Ám 2   09:00, 11:15, 13:30, 16:30, 20:30
Ma Gương 2   09:00, 16:15, 18:30
Pháp Sư Mù   09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 21:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:30, 18:30
Kim Ji-young 1982   13:45
15/11/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 11:15, 16:30, 20:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 14:00, 19:00, 21:30
Ma Gương 2   09:00, 16:15, 18:30
Bỏ Rơi   09:00, 13:30, 18:00, 19:30, 22:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00
Pháp Sư Mù   09:30, 12:00, 14:30, 16:00, 17:00, 21:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:30, 18:30
Kim Ji-young 1982   13:45
14/11/2019 Kim Ji-young 1982   09:00, 15:45
Pháp Sư Mù   09:00, 11:45, 12:45, 14:15, 16:45, 18:00, 21:45, 22:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 21:30, 22:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:15, 11:30, 14:15, 15:15, 16:45, 19:30
Tiên Hắc Ám 2   09:15, 11:45, 19:15, 20:45
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 20:30
Ma Gương 2   11:30, 13:45, 16:15, 18:30
Đùa Với Lửa   14:15
13/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 09:30, 10:30, 11:45, 14:00, 14:45, 15:45, 17:00, 18:30, 19:30, 21:30, 22:15
Ký Ức Kinh Hoàng   09:00, 21:30
Ma Gương 2   09:00, 12:00, 13:30, 18:00, 19:30, 22:30
Pháp Sư Mù   09:00, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00, 14:30, 16:45, 17:15, 19:00, 19:45, 21:15, 21:45
Tiên Hắc Ám 2   09:15, 11:30, 14:15, 15:30, 19:15
Kim Ji-young 1982   11:00, 16:30, 20:00
Đùa Với Lửa   17:15, 22:00