Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:15, 10:00, 11:45, 12:15, 14:00, 14:45, 18:30, 19:30, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   09:30, 13:45
Bỏ Rơi   09:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:15, 12:45, 15:30, 18:00, 20:30, 22:00
Pháp Sư Mù   10:15, 13:00, 14:30, 17:15, 19:15
Ký Ức Kinh Hoàng   11:15, 16:30, 21:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:15, 12:30, 15:15, 16:45, 20:45, 22:00
Đùa Với Lửa   12:00
Tiên Hắc Ám 2   14:15
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   15:45
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:15, 10:15, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 16:00, 17:15, 18:15, 19:45, 20:30, 21:15, 22:15
Hoa Hậu Giang Hồ   09:30, 11:15, 13:15, 15:00, 16:45, 18:30, 22:30
Pháp Sư Mù   09:45, 12:00, 14:15, 16:30, 19:00
Đùa Với Lửa   10:00, 19:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 19:30
Ký Ức Kinh Hoàng   10:45, 14:30, 20:45
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:15
Thú Cưng Siêu Quậy   13:30, 17:30
Bỏ Rơi   15:15, 22:00
Tiên Hắc Ám 2   17:00
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:15, 10:15, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 16:00, 17:15, 18:15, 19:45, 20:30, 21:15, 22:15
Hoa Hậu Giang Hồ   09:30, 11:15, 13:15, 15:00, 16:45, 18:30, 22:30
Pháp Sư Mù   09:45, 12:00, 14:15, 16:30, 19:00, 20:15
Đùa Với Lửa   10:00, 19:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 19:30, 21:00
Ký Ức Kinh Hoàng   10:45, 14:30, 20:45
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:15
Thú Cưng Siêu Quậy   13:30, 17:30
Bỏ Rơi   15:15, 22:00
Tiên Hắc Ám 2   17:00
17/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:15, 10:15, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 16:00, 17:15, 18:15, 19:45, 20:30, 21:15, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   09:30, 13:30, 17:30
Pháp Sư Mù   09:45, 12:00, 14:15, 16:30, 19:00, 20:15
Đùa Với Lửa   10:00, 19:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 19:30, 21:00
Ký Ức Kinh Hoàng   10:45, 14:30, 20:45
Hoa Hậu Giang Hồ   11:15, 13:15, 15:00, 16:45, 18:30, 22:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:15
Bỏ Rơi   15:15, 22:00
Tiên Hắc Ám 2   17:00
16/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:15, 10:15, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 16:00, 17:15, 18:15, 19:45, 20:30, 21:15, 22:15
Hoa Hậu Giang Hồ   09:30, 11:15, 13:15, 15:00, 16:45, 18:30, 20:15, 22:30
Pháp Sư Mù   09:45, 12:00, 14:15, 16:30, 19:00, 21:00
Đùa Với Lửa   10:00, 19:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 19:30
Ký Ức Kinh Hoàng   10:45, 14:30, 20:45
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:15
Thú Cưng Siêu Quậy   13:30, 17:30
Bỏ Rơi   15:15, 22:00
Tiên Hắc Ám 2   17:00
15/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:15, 10:15, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 16:00, 17:15, 18:15, 19:45, 20:30, 21:15, 22:15
Hoa Hậu Giang Hồ   09:30, 11:15, 13:15, 15:00, 16:45, 18:30, 20:15, 22:30
Pháp Sư Mù   09:45, 12:00, 14:15, 16:30, 19:00, 21:00
Đùa Với Lửa   10:00, 19:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 19:30
Ký Ức Kinh Hoàng   10:45, 14:30, 20:45
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:15
Thú Cưng Siêu Quậy   13:30, 17:30
Bỏ Rơi   15:15, 22:00
Tiên Hắc Ám 2   17:00
14/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:15, 12:00, 14:30, 15:30, 17:00, 18:00, 19:30, 20:30, 22:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:45, 11:45, 13:00, 14:00, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:45, 20:45, 21:15, 22:00
Đùa Với Lửa   09:45, 17:15, 19:15
Ký Ức Kinh Hoàng   10:15, 13:15, 16:00, 18:45, 21:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:30
Pháp Sư Mù   11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:20
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   11:30
Đại Dịch Tử Thần   12:45
Thú Cưng Siêu Quậy   13:45
Tiên Hắc Ám 2   14:45
13/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:15, 10:30, 11:45, 13:00, 14:30, 15:30, 17:00, 18:00, 19:30, 20:30, 22:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:15, 15:00, 18:15, 21:00
Đại Dịch Tử Thần   09:45
Đùa Với Lửa   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:30
Pháp Sư Mù   10:15, 12:45, 14:15, 15:15, 16:45, 17:30, 19:45, 21:15, 22:15
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   10:45, 19:00
Tiên Hắc Ám 2   11:30, 14:00, 20:15
Thú Cưng Siêu Quậy   12:30, 18:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   16:15, 22:00