Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Pháp Sư Mù   09:50, 12:00, 18:40
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 11:50, 14:10, 16:20, 18:10
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 16:00, 20:00
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Pháp Sư Mù   09:50, 12:00, 18:40
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 11:50, 14:10, 16:20, 18:10, 20:50
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 16:00, 20:00
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Pháp Sư Mù   09:50, 12:00, 18:40
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 11:50, 14:10, 16:20, 18:10, 20:50
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 16:00, 20:00
17/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Pháp Sư Mù   09:50, 12:00, 18:40
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 11:50, 14:10, 16:20, 18:10, 20:50
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 16:00, 20:00
16/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Pháp Sư Mù   09:50, 12:00, 18:40
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 11:50, 14:10, 16:20, 18:10, 20:50
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 16:00, 20:00
15/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Pháp Sư Mù   09:50, 12:00, 18:40
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 11:50, 14:10, 16:20, 18:10, 20:50
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 16:00, 20:00
14/11/2019 Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 12:25, 15:05, 17:50, 20:05
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:50, 12:15, 15:15, 18:00
Pháp Sư Mù   09:55, 12:10, 14:20, 17:55, 20:30
Những Thiên Thần Của Charlie   20:25
13/11/2019 Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 12:25, 17:50, 20:05
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:50, 12:15, 18:00, 20:25
Pháp Sư Mù   09:55, 12:10, 14:20, 17:55, 20:30