Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 11:25, 12:30, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 20:00, 20:30, 21:00, 22:05, 23:00
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Pháp Sư Mù   11:00
Ký Ức Kinh Hoàng   11:20, 13:00, 16:00, 19:00
Bỏ Rơi   14:10
Đùa Với Lửa   16:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   20:20
Hoa Hậu Giang Hồ   23:30
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 11:35, 12:30, 13:10, 14:20, 15:00, 15:30, 17:05, 17:30, 18:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:05, 22:30, 23:00
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Pháp Sư Mù   10:45, 18:35
Ký Ức Kinh Hoàng   11:20, 13:00, 16:00, 19:00, 22:05
Bỏ Rơi   14:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   15:35, 16:50, 20:20, 23:00
Đùa Với Lửa   16:30, 18:15
Hoa Hậu Giang Hồ   19:30, 23:30
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 11:35, 12:30, 13:10, 14:20, 15:00, 15:30, 17:05, 17:30, 18:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:05, 22:30, 23:00
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Pháp Sư Mù   10:45, 18:35
Ký Ức Kinh Hoàng   11:20, 13:00, 16:00, 19:00, 22:05
Bỏ Rơi   14:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   15:35, 16:50, 20:20, 23:00
Đùa Với Lửa   16:30, 18:15
Hoa Hậu Giang Hồ   19:30, 23:30
17/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:30, 11:35, 12:30, 13:10, 15:00, 15:30, 17:05, 17:30, 18:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:05, 22:30, 23:00
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Pháp Sư Mù   10:45, 18:35
Thú Cưng Siêu Quậy   11:10, 13:05, 14:55
Hoa Hậu Giang Hồ   12:05, 19:30, 23:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:55, 15:35, 16:50, 20:20, 23:00
Ký Ức Kinh Hoàng   13:00, 14:05, 16:00, 19:00, 22:05
Bỏ Rơi   14:20
Đùa Với Lửa   16:30, 18:15
16/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:30, 11:35, 12:30, 13:10, 15:00, 15:30, 17:05, 17:30, 18:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:05, 22:30, 23:00
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Pháp Sư Mù   10:45, 18:35
Thú Cưng Siêu Quậy   11:10, 13:05, 14:55
Hoa Hậu Giang Hồ   12:05, 19:30, 23:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:55, 15:35, 16:50, 20:20, 23:00
Ký Ức Kinh Hoàng   13:00, 14:05, 16:00, 19:00, 22:05
Bỏ Rơi   14:20
Đùa Với Lửa   16:30, 18:15
15/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:30, 11:35, 12:30, 13:10, 14:20, 15:00, 15:30, 17:05, 17:30, 18:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:05, 22:30, 23:00
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Pháp Sư Mù   10:45, 18:35
Hoa Hậu Giang Hồ   12:05, 19:30, 23:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:55, 15:35, 16:50, 20:20, 23:00
Ký Ức Kinh Hoàng   13:00, 14:05, 16:00, 19:00, 22:05
Bỏ Rơi   14:15
Đùa Với Lửa   16:30, 18:15
14/11/2019 Đùa Với Lửa   10:05, 20:45, 23:30
Những Thiên Thần Của Charlie   10:20, 11:20, 12:10, 13:20, 15:10, 16:15, 17:15, 18:00, 19:45, 20:10, 20:30, 21:00, 22:15, 22:40, 23:00
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30
Tiên Hắc Ám 2   10:50, 13:45, 17:40, 18:30
Pháp Sư Mù   12:45, 22:50
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   14:40, 15:50, 17:20, 20:00, 22:40
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   18:40
13/11/2019 Đùa Với Lửa   09:55, 11:40, 20:45, 23:40
Pháp Sư Mù   10:15, 12:40, 19:00, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 13:30, 16:30, 17:00, 19:30, 20:10, 22:15, 22:30
Tiên Hắc Ám 2   10:40, 13:45, 14:35, 17:40, 18:30, 21:25
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:00, 13:10, 15:50, 17:00, 19:40, 20:00, 21:00, 22:40, 23:10
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   15:05, 23:45
Kim Ji-young 1982   16:15
Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   17:05
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   18:40