Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   10:05, 12:10, 14:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:40
Những Thiên Thần Của Charlie   12:00, 13:20, 14:30, 16:10, 17:00, 18:40, 19:25, 21:10, 21:55, 22:45
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:50, 11:10, 12:00, 13:20, 14:30, 15:50, 17:00, 18:20, 19:25, 20:45, 21:50, 22:35
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 14:25, 16:25, 19:55
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:15, 21:30
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 16:55, 22:00
Đùa Với Lửa   14:50, 18:25, 20:30, 23:10
Pháp Sư Mù   16:40, 19:05
18/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   09:50, 14:00, 16:05, 20:25
Những Thiên Thần Của Charlie   10:20, 11:10, 12:00, 13:20, 14:30, 15:50, 17:00, 18:20, 19:25, 20:50, 21:50, 22:25
Đùa Với Lửa   11:55, 15:20, 18:10, 20:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:45, 21:30
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 17:25, 22:20
Pháp Sư Mù   16:40, 19:05
17/11/2019 Đùa Với Lửa   09:45, 10:30, 12:30, 14:35, 16:10, 18:15, 20:30
Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:50, 12:15, 13:15, 14:45, 15:40, 17:10, 18:05, 19:40, 20:20, 21:55, 22:35
Hoa Hậu Giang Hồ   10:10, 11:50, 14:00, 15:35, 17:45, 19:50, 21:30, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   12:35, 22:10
Pháp Sư Mù   16:40, 19:05
16/11/2019 Đùa Với Lửa   09:45, 10:30, 12:15, 14:20, 16:10, 18:15, 20:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:50, 10:50, 12:15, 13:15, 14:45, 15:40, 17:10, 18:05, 19:40, 20:20, 21:55, 22:35, 23:10
Hoa Hậu Giang Hồ   10:10, 11:50, 14:00, 15:35, 17:45, 19:50, 21:15, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   12:35, 22:10
Pháp Sư Mù   16:25, 18:50
15/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   09:50, 12:40, 14:00, 16:05, 19:50, 21:05, 22:20
Những Thiên Thần Của Charlie   10:15, 11:10, 12:00, 13:20, 14:30, 15:50, 17:00, 18:20, 19:25, 20:45, 21:50, 23:00
Đùa Với Lửa   11:55, 14:45, 18:10, 20:15
Pháp Sư Mù   13:45, 16:15, 18:40
Ký Ức Kinh Hoàng   16:50, 22:00
14/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:45, 10:45, 11:35, 12:20, 13:30, 14:50, 16:10, 17:20, 18:50, 19:50, 20:50, 21:30, 22:20
Pháp Sư Mù   12:10, 16:45, 18:15, 22:45
Đùa Với Lửa   13:10, 14:35, 16:40, 18:45, 20:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   14:05
Ký Ức Kinh Hoàng   15:15, 19:10, 22:10
13/11/2019 Đùa Với Lửa   10:00, 13:00, 14:30, 16:35, 18:40, 19:55
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 13:25, 14:40, 16:05, 17:20, 18:45, 20:00, 21:25, 22:40
Pháp Sư Mù   10:50, 12:05, 15:05, 17:30, 20:45, 22:00, 23:10
Ký Ức Kinh Hoàng   11:40, 13:15, 16:15, 19:15, 22:15