Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:50, 12:00, 12:45, 13:20, 14:30, 15:15, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:05, 22:30
Đùa Với Lửa   09:35, 16:30, 23:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:20, 14:20, 16:15, 17:35, 20:40, 23:00
Pháp Sư Mù   10:30, 13:00, 15:25, 18:50, 23:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:10, 14:00, 17:50, 21:30
Bỏ Rơi   11:40, 19:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:35, 21:15
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:50, 12:00, 12:45, 13:20, 14:30, 15:15, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:05, 22:30
Đùa Với Lửa   09:35, 16:30, 23:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:20, 14:20, 16:15, 17:35, 20:40, 23:00
Pháp Sư Mù   10:30, 13:00, 15:25, 18:50, 23:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:10, 14:05, 17:50, 21:30
Bỏ Rơi   11:45, 19:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:35, 21:15
17/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:50, 12:00, 12:45, 13:20, 14:30, 15:15, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:05, 22:30
Đùa Với Lửa   09:35, 16:30, 23:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:20, 14:20, 16:15, 17:35, 20:40, 23:00
Hoa Hậu Giang Hồ   11:10, 17:50, 21:30
Bỏ Rơi   11:40, 19:20
Pháp Sư Mù   13:00, 15:25, 18:50, 23:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:35, 21:15
16/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:50, 12:00, 12:45, 13:20, 14:30, 15:15, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:05, 22:30
Đùa Với Lửa   09:35, 16:30, 23:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:20, 14:20, 16:15, 17:35, 20:40, 23:00
Pháp Sư Mù   10:30, 13:00, 15:25, 18:50, 23:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:10, 17:50, 21:30
Bỏ Rơi   11:45, 19:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:35, 21:15
15/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:50, 12:00, 12:45, 13:20, 14:30, 15:15, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:05, 22:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 14:20, 16:15, 17:35, 20:40, 23:00
Đùa Với Lửa   10:00, 16:30, 23:20
Pháp Sư Mù   10:30, 13:00, 15:25, 18:50, 23:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:10, 14:05, 17:50, 19:20
Bỏ Rơi   12:10, 21:25
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:35, 21:15
14/11/2019 Đùa Với Lửa   09:25, 12:15, 14:20, 19:10
Những Thiên Thần Của Charlie   09:40, 10:40, 11:20, 12:30, 13:10, 13:50, 15:00, 15:40, 16:20, 17:30, 18:10, 18:50, 20:00, 20:45, 21:25, 22:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 10:55, 13:00, 14:00, 16:00, 17:15, 19:00, 20:20, 22:05
Pháp Sư Mù   09:50, 16:40, 21:15, 23:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:15
Tiên Hắc Ám 2   23:15
13/11/2019 Ký Ức Kinh Hoàng   09:35, 10:55, 12:35, 13:55, 15:05, 15:35, 17:00, 18:35, 20:00, 20:50, 21:45, 23:00
Pháp Sư Mù   09:50, 13:30, 15:55, 18:50, 21:15, 23:35
Đùa Với Lửa   10:00, 12:05, 14:35, 16:40, 18:05, 19:20, 21:30, 23:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:00
Tiên Hắc Ám 2   10:45, 12:35, 14:20, 16:50, 18:20, 20:15, 22:45
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:20