Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2019 Pháp Sư Mù   09:50, 14:35
Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 11:00, 12:25, 13:10, 15:35, 17:45, 19:10, 20:25, 21:20, 22:25, 23:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:10, 13:00, 15:40, 18:15, 21:40
Ký Ức Kinh Hoàng   10:15, 12:45, 14:50
Tiên Hắc Ám 2   10:35, 12:10, 15:45
Bỏ Rơi   13:25
Hoa Hậu Giang Hồ   15:15, 18:00
Đùa Với Lửa   17:10
19/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:50, 12:35, 15:25, 17:35, 19:25, 22:35
Những Thiên Thần Của Charlie   09:55, 10:50, 12:30, 13:20, 14:55, 15:45, 17:20, 18:10, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 22:50
Hoa Hậu Giang Hồ   10:05, 14:25, 18:00
Tiên Hắc Ám 2   10:10, 12:00, 16:20, 20:10
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 14:40, 19:55, 22:05
Pháp Sư Mù   12:20, 15:10
Đùa Với Lửa   13:25, 19:00
Bỏ Rơi   17:30, 23:00
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:50, 12:15, 13:15, 14:50, 15:45, 17:20, 18:50, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 22:50
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:10, 15:20, 17:45, 19:25, 22:45
Hoa Hậu Giang Hồ   10:20, 12:50, 18:00, 23:00
Tiên Hắc Ám 2   10:35, 12:25, 16:20, 18:10, 20:20
Pháp Sư Mù   11:25, 13:50, 17:00
Bỏ Rơi   13:25
Ký Ức Kinh Hoàng   14:40, 19:55, 22:05
Đùa Với Lửa   15:00
17/11/2019 Đùa Với Lửa   09:00, 13:25, 15:30
Thú Cưng Siêu Quậy   09:10, 10:15, 13:50, 15:45, 16:20, 19:25, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:20, 10:00, 11:20, 12:30, 14:25, 15:10, 17:00, 17:45, 19:50, 20:25, 21:15, 22:05, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   09:40, 19:10, 22:15
Tiên Hắc Ám 2   11:00, 17:35, 22:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:45, 16:35, 20:00, 22:35
Hoa Hậu Giang Hồ   12:05, 18:20
Bỏ Rơi   12:45
Pháp Sư Mù   14:00, 17:30
Gia Đình Addams   14:40
16/11/2019 Đùa Với Lửa   09:30, 13:20, 15:20, 19:30
Thú Cưng Siêu Quậy   09:35, 14:20, 15:10, 16:15, 18:40, 20:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:40, 10:40, 12:10, 13:10, 14:40, 15:35, 18:00, 19:45, 20:25, 21:30, 22:10, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   10:20, 15:45, 22:20
Hoa Hậu Giang Hồ   10:50, 18:55, 20:50, 22:45
Tiên Hắc Ám 2   11:25, 17:05
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:40, 20:10, 22:45
Pháp Sư Mù   12:50, 17:20
Gia Đình Addams   13:50, 18:15
Bỏ Rơi   17:00
15/11/2019 Pháp Sư Mù   09:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:50
Hoa Hậu Giang Hồ   09:50, 12:25, 16:20, 21:15
Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:45, 11:45, 13:10, 14:10, 15:35, 16:35, 18:00, 19:00, 20:25, 21:30, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   10:20, 15:50, 22:05
Tiên Hắc Ám 2   11:10, 15:25, 22:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:15, 18:45, 21:20
Bỏ Rơi   13:35, 17:50, 23:10
Đùa Với Lửa   14:20, 19:15
Thú Cưng Siêu Quậy   18:20, 20:10
14/11/2019 Đùa Với Lửa   10:00, 12:30, 15:20, 18:35
Pháp Sư Mù   10:10, 15:10, 17:50, 20:10
Những Thiên Thần Của Charlie   10:20, 12:45, 13:45, 14:30, 16:10, 17:30, 19:55, 20:35, 22:20
Tiên Hắc Ám 2   10:30, 12:55, 17:20, 22:40
Ký Ức Kinh Hoàng   10:40, 12:00, 13:35, 14:55, 16:30, 19:45, 22:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:10, 17:00, 19:35, 22:10
Kim Ji-young 1982   19:25
Thú Cưng Siêu Quậy   19:25
13/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:55, 11:35, 12:30, 15:05, 15:40, 17:40, 19:35, 20:15, 22:10, 22:50
Tiên Hắc Ám 2   10:20, 13:05, 15:50, 20:35, 22:35
Pháp Sư Mù   10:30, 12:50, 15:10, 18:15, 20:00, 23:00
Ký Ức Kinh Hoàng   10:45, 12:55, 14:10, 17:05, 22:20
Đùa Với Lửa   11:05, 13:40, 17:20, 18:15, 21:15, 23:15
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   15:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   17:30
Thú Cưng Siêu Quậy   19:25
Kim Ji-young 1982   20:15