Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2019 Bỏ Rơi   08:40
Hoa Hậu Giang Hồ   08:50, 11:20, 13:10, 14:00, 15:00, 16:45, 19:40, 21:20, 23:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:00, 13:20, 22:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:30, 11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 15:40, 17:10, 18:30, 19:20, 20:10, 21:00, 22:15, 23:10
Pháp Sư Mù   09:40, 11:10, 17:30
Đùa Với Lửa   10:20, 18:10, 23:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:00, 14:30
19/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   08:40, 11:20, 12:15, 13:10, 14:00, 15:00, 16:45, 18:45, 19:30, 20:30, 23:00
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:50
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:30, 11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 15:40, 17:00, 18:30, 19:15, 20:45, 21:30, 22:10, 22:50, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:30, 15:15, 20:15, 22:15
Pháp Sư Mù   09:40, 16:30, 17:45
Đùa Với Lửa   09:50, 17:30, 23:40
Ma Gương 2   10:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:00, 14:15, 18:00, 21:15
Bỏ Rơi   15:50
18/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   08:40, 11:20, 12:15, 13:10, 14:00, 15:00, 16:45, 18:45, 19:30, 20:30, 23:00
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:50
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:30, 11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 15:40, 17:00, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:10, 22:50, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:30, 15:15, 20:15, 22:15
Pháp Sư Mù   09:40, 16:30, 17:45
Đùa Với Lửa   09:50, 17:30, 23:40
Ma Gương 2   10:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:00, 14:15, 18:00, 21:15
Bỏ Rơi   15:50
17/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   08:40, 11:20, 12:15, 13:10, 14:00, 15:00, 16:45, 18:45, 19:30, 20:30, 23:00
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:50
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:30, 11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 15:40, 17:00, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:10, 22:50, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:30, 15:15, 20:15, 22:15
Pháp Sư Mù   09:40, 16:30, 17:45
Đùa Với Lửa   09:50, 17:30, 23:40
Ma Gương 2   10:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:00, 14:15, 18:00, 21:15
Bỏ Rơi   15:50
16/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   08:40, 11:20, 12:15, 13:10, 14:00, 15:00, 16:45, 18:45, 19:30, 20:30, 22:15, 23:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:30, 11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 15:40, 17:00, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:10, 22:50, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:30, 15:15, 20:15
Pháp Sư Mù   09:40, 16:30, 17:45
Đùa Với Lửa   09:50, 17:30, 23:40
Ma Gương 2   10:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:00, 14:15, 18:00, 21:15
Bỏ Rơi   15:50
15/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   08:40, 11:20, 12:15, 13:10, 14:00, 15:00, 16:45, 18:45, 19:30, 20:30, 22:15, 23:00
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:50
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:30, 11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 15:40, 17:00, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:10, 22:50, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:30, 15:15, 20:15
Pháp Sư Mù   09:40, 16:30, 17:45
Đùa Với Lửa   09:50, 17:30, 23:40
Ma Gương 2   10:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:00, 14:15, 18:00, 21:15
Bỏ Rơi   15:50
14/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:30, 13:20, 18:30, 20:45, 23:10
Đại Dịch Tử Thần   08:40, 16:20, 18:25
Ký Ức Kinh Hoàng   08:50, 11:00, 13:40, 15:30, 18:15, 20:15, 23:00
Đùa Với Lửa   09:00, 13:00, 15:40, 19:10, 21:00
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:15, 11:20, 23:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:45, 11:45, 13:10, 14:00, 15:00, 16:15, 17:10, 19:20, 20:00, 21:30, 22:10, 22:45
Pháp Sư Mù   10:15, 12:20, 14:30, 18:00, 21:10
Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   11:30, 17:30, 23:40
Ma Gương 2   16:40
13/11/2019 Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   08:40, 17:35, 23:45
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:45, 11:45, 17:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:00, 10:40, 12:00, 13:30, 14:20, 15:30, 18:15, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30, 23:25
Pháp Sư Mù   09:10, 09:40, 10:50, 12:10, 13:40, 16:10, 18:00, 20:15, 22:45
Đại Dịch Tử Thần   09:15, 16:20, 18:25
Đùa Với Lửa   10:15, 14:45, 15:45, 18:50, 21:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:20, 13:45, 16:40, 19:10, 20:45, 21:45, 23:10
Tiên Hắc Ám 2   13:00