Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:10, 13:50, 16:30, 17:25
Đùa Với Lửa   09:00, 13:10, 15:15
Bỏ Rơi   09:10
Tiên Hắc Ám 2   09:20, 11:40, 14:30
Hoa Hậu Giang Hồ   09:30, 11:30, 14:10, 16:20, 19:15
Pháp Sư Mù   09:40, 13:40
Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:30, 11:00, 11:50, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:50, 18:30, 20:00, 21:00, 23:05, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   10:10, 11:10, 14:10, 17:10, 20:10
Kim Ji-young 1982   12:00, 18:20
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 10:30, 11:05, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:30, 23:00, 23:30
Đùa Với Lửa   09:00, 12:45, 14:40, 16:50, 19:40
Pháp Sư Mù   09:10, 12:10, 14:50, 18:10
Hoa Hậu Giang Hồ   09:20, 11:30, 13:50, 16:10, 18:20, 20:20
Kim Ji-young 1982   09:30, 11:35, 19:50
Tiên Hắc Ám 2   09:35, 14:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:10, 14:10, 16:30, 17:10, 20:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 13:10, 15:40, 17:15, 20:40, 23:20
Bỏ Rơi   12:00
18/11/2019 Đùa Với Lửa   09:00, 12:45, 14:40, 16:50, 19:40
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 10:30, 11:05, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:50, 17:30, 18:00, 18:30, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00, 21:50, 22:30, 23:00, 23:30
Pháp Sư Mù   09:10, 12:10, 14:50, 18:10
Hoa Hậu Giang Hồ   09:20, 11:30, 13:50, 16:10, 18:20, 20:20
Kim Ji-young 1982   09:30, 11:35, 19:50
Tiên Hắc Ám 2   09:35, 14:00, 19:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:10, 14:10, 16:30, 17:10, 20:10, 21:50
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 13:10, 15:40, 17:15, 20:40, 23:20
Bỏ Rơi   12:00
17/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 10:30, 11:05, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:50, 17:30, 18:00, 18:30, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00, 21:50, 22:30, 23:00, 23:30
Đùa Với Lửa   09:00, 12:45, 14:40, 16:50, 19:40, 23:20
Hoa Hậu Giang Hồ   09:20, 11:30, 16:10, 18:20, 20:20, 23:55
Kim Ji-young 1982   09:30, 11:35, 19:50, 22:15
Tiên Hắc Ám 2   09:35, 14:00, 17:20, 19:00
Thú Cưng Siêu Quậy   09:45, 12:20, 14:00, 15:05
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:10, 14:10, 16:30, 20:10, 21:50, 22:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 13:10, 15:40, 17:15, 20:40
Pháp Sư Mù   12:10, 18:10, 21:30, 23:10
16/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 10:30, 11:05, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:50, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:30, 23:00, 23:30
Đùa Với Lửa   09:00, 12:45, 14:40, 16:50
Pháp Sư Mù   09:10, 12:10, 14:50, 18:10
Hoa Hậu Giang Hồ   09:20, 11:30, 13:50, 16:10, 18:20, 20:20
Kim Ji-young 1982   09:30, 11:35, 19:50
Tiên Hắc Ám 2   09:35, 14:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:10, 14:10, 16:30, 17:10, 20:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 13:10, 15:40, 17:15, 20:40
Bỏ Rơi   12:00
15/11/2019 Đùa Với Lửa   09:00, 12:45, 14:40, 16:50
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 10:30, 11:05, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:50, 17:30, 18:00, 18:30, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00, 21:50, 22:30, 23:00, 23:30
Pháp Sư Mù   09:10, 11:55, 14:50, 21:30
Hoa Hậu Giang Hồ   09:20, 11:25, 13:45, 16:10, 18:20, 19:30, 20:20
Kim Ji-young 1982   09:30, 11:35, 18:15, 19:50, 22:15
Tiên Hắc Ám 2   09:40, 14:00, 19:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 14:10, 16:30, 17:10, 20:10, 21:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 13:10, 15:40, 17:15, 20:40
Bỏ Rơi   12:20
14/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 10:55, 11:40, 12:30, 13:20, 13:50, 15:00, 15:50, 17:30, 18:20, 19:00, 19:20, 20:00, 20:50, 21:30, 22:30, 23:20
Pháp Sư Mù   09:05, 13:35, 16:00, 18:30
Đùa Với Lửa   09:10, 12:40, 14:50, 20:30, 22:35
Tiên Hắc Ám 2   09:20, 18:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:40, 10:10, 11:10, 13:10, 14:10, 16:10, 17:10, 19:10, 22:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:00, 11:00, 12:50, 15:30, 16:20, 20:15, 22:55
Kim Ji-young 1982   10:30, 13:00, 15:25, 17:00, 19:30
Điều Ước Cuối Của Mẹ   11:20, 14:30, 17:05
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   14:50
Gia Đình Addams   18:10
13/11/2019 Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   09:00, 18:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 10:45, 11:40, 13:30, 14:20, 16:20, 17:20, 19:00, 20:00, 20:50, 21:40, 23:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:10, 10:10, 11:00, 12:10, 13:10, 14:10, 15:20, 16:10, 17:00, 19:10, 20:10, 21:05, 22:15, 22:40, 23:10
Điều Ước Cuối Của Mẹ   09:20, 13:40, 18:20
Đùa Với Lửa   09:30, 11:30, 13:00, 15:00, 16:00, 20:40, 22:45
Pháp Sư Mù   09:50, 12:00, 14:30, 16:50, 19:20, 22:20, 23:30
Kim Ji-young 1982   10:00, 11:20, 13:50, 15:30, 17:00, 20:30
Tiên Hắc Ám 2   10:20, 12:40, 18:30, 19:40