Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:50, 12:35, 15:20, 18:0, 18:30, 20:45
Pháp Sư Mù   10:30, 13:0, 15:35, 18:10, 20:35
Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 13:15, 16:30, 19:45
Đùa Với Lửa   10:25, 14:45, 19:35
Những Thiên Thần Của Charlie   9:30, 10:15, 11:0, 11:55, 12:45, 13:30, 14:20, 15:15, 16:0, 16:50, 17:45, 19:20, 20:15, 21:5, 21:45
Hoa Hậu Giang Hồ   10:10, 12:20, 14:30, 16:45, 19:0, 21:15
Bỏ Rơi   12:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:30, 14:0, 17:15, 20:30
Pháp Sư Mù   10:0, 17:0, 21:30
Ma Gương 2   9:0, 12:30, 18:30
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 10:0, 11:30, 13:0, 14:0, 14:45, 15:30, 16:30, 18:0, 19:0, 19:45, 20:30
Hoa Hậu Giang Hồ   12:0
Bỏ Rơi   11:0, 15:0, 16:30, 19:30, 21:30