Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   20:5
Tiên Hắc Ám 2   12:40, 15:15, 17:15, 19:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Pháp Sư Mù   18:0, 21:55
Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 14:45, 21:35
Đùa Với Lửa   15:5, 18:30
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 10:0, 11:5, 12:5, 13:10, 14:10, 16:15, 17:25, 18:20, 19:30, 20:25, 21:15, 22:30, 23:5
Hoa Hậu Giang Hồ   10:0, 13:25, 16:50, 20:15
Bỏ Rơi   11:40, 21:35, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   14:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:25, 15:0, 17:35, 20:15, 22:55
Pháp Sư Mù   9:55
Ký Ức Kinh Hoàng   10:15, 13:15, 16:0, 19:15, 22:20
Đùa Với Lửa   10:45, 18:45
Những Thiên Thần Của Charlie   9:30, 12:0, 12:50, 14:30, 15:30, 17:0, 18:10, 19:30, 20:35, 22:5, 23:5
Hoa Hậu Giang Hồ   9:45, 11:45, 16:25, 21:5, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   13:30, 17:30
Tiên Hắc Ám 2   17:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:30, 13:0, 15:30, 18:0, 19:30
Pháp Sư Mù   9:45, 12:0, 14:15, 16:30, 19:0
Ký Ức Kinh Hoàng   10:45, 14:30, 20:45
Đùa Với Lửa   10:0, 19:15
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:15
Những Thiên Thần Của Charlie   9:15, 10:15, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 16:0, 17:15, 18:15, 19:45, 20:30, 21:15, 22:15
Hoa Hậu Giang Hồ   9:30, 11:15, 13:15, 15:0, 16:45, 18:30, 22:30
Bỏ Rơi   15:15, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   9:0, 11:15, 13:30, 16:30, 20:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:0, 11:30, 14:0, 19:0, 21:30
Kim Ji-young 1982   13:45
Pháp Sư Mù   9:30, 11:0, 11:30, 12:0, 14:0, 14:30, 15:30, 16:30, 17:0, 19:0, 21:30
Ma Gương 2   9:0, 16:15, 18:30
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 9:30, 12:0, 14:30, 16:0, 17:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30, 22:0
Hoa Hậu Giang Hồ   11:30, 18:30
Bỏ Rơi   9:0, 13:30, 18:0, 19:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   10:10, 12:0, 16:20, 18:50
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 12:35, 15:25, 19:25, 20:15, 22:50
Pháp Sư Mù   13:0, 15:10
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 19:55, 22:5
Đùa Với Lửa   13:25, 18:15
Những Thiên Thần Của Charlie   10:0, 10:50, 12:30, 13:15, 14:55, 15:45, 17:20, 18:10, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 22:50
Hoa Hậu Giang Hồ   10:5, 14:25, 18:0, 23:0
Bỏ Rơi   17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   9:35, 14:0, 19:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 13:10, 15:40, 17:15, 20:40, 23:20
Kim Ji-young 1982   9:30, 11:35, 19:50
Pháp Sư Mù   9:10, 12:10, 14:50, 18:10, 22:15, 23:10
Ký Ức Kinh Hoàng   9:45, 11:10, 14:10, 16:30, 17:10, 20:10, 21:50, 22:40
Đùa Với Lửa   9:0, 12:45, 14:40, 16:50, 19:40
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 10:0, 10:30, 11:5, 12:30, 13:0, 13:30, 14:20, 15:0, 15:30, 16:0, 16:50, 17:30, 18:0, 18:30, 19:20, 20:0, 20:30, 21:0, 21:50, 22:30, 23:0, 23:30
Hoa Hậu Giang Hồ   9:20, 11:30, 13:50, 16:10, 18:20, 20:20, 21:30, 23:35
Bỏ Rơi   12:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   9:45, 18:20, 20:25
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:0, 10:30, 11:30, 13:25, 15:40, 17:20, 20:0, 20:50, 23:0
Pháp Sư Mù   8:50, 10:20, 13:15, 14:50, 16:30, 20:20, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   9:40, 12:15, 14:0, 15:0, 17:25, 19:20, 21:10, 22:40
Đùa Với Lửa   11:15, 12:50, 15:20, 18:10
Những Thiên Thần Của Charlie   8:55, 9:25, 10:10, 11:20, 12:0, 12:45, 13:50, 14:30, 15:15, 16:25, 17:0, 17:50, 18:25, 19:0, 19:35, 20:25, 21:0, 21:30, 22:10, 22:50, 23:30
Hoa Hậu Giang Hồ   9:5, 12:40, 16:10, 17:10, 19:5, 23:0
Bỏ Rơi   11:50, 14:20, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   15:35, 16:50, 20:20, 23:0
Pháp Sư Mù   10:45, 18:35
Ký Ức Kinh Hoàng   11:20, 13:0, 16:0, 19:0, 22:5
Đùa Với Lửa   16:30, 18:15
Những Thiên Thần Của Charlie   10:0, 11:35, 12:30, 13:10, 14:20, 15:0, 15:30, 17:5, 17:30, 18:0, 19:35, 20:0, 20:30, 21:0, 21:40, 22:5, 22:30, 23:0
Hoa Hậu Giang Hồ   19:30, 23:30
Bỏ Rơi   14:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   11:10, 14:25, 17:35
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:35, 12:0, 14:50, 16:40, 17:50, 22:30
Pháp Sư Mù   11:50, 15:20
Ký Ức Kinh Hoàng   9:20, 12:5, 13:40, 17:20, 19:10, 20:5, 22:0, 23:10
Đùa Với Lửa   13:25, 15:50
Những Thiên Thần Của Charlie   9:10, 10:30, 11:25, 12:45, 15:0, 16:25, 17:15, 18:40, 19:30, 20:10, 20:55, 21:45, 22:50
Hoa Hậu Giang Hồ   9:25, 14:5, 19:45, 23:15
Bỏ Rơi   10:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   8:50, 11:10, 13:30, 15:50, 20:45
Pháp Sư Mù   10:40, 14:30, 18:30
Ký Ức Kinh Hoàng   9:15, 12:0, 14:45, 17:30, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   9:30, 11:45, 14:0, 16:10, 18:10, 20:30
Hoa Hậu Giang Hồ   9:0, 12:50, 16:45, 18:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:0, 11:30, 16:0, 18:30
Kim Ji-young 1982   9:15, 11:45, 12:45, 14:15, 15:15, 18:45, 20:15
Pháp Sư Mù   10:0, 11:30, 16:0, 20:30
Ma Gương 2   14:0, 21:0
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 17:45, 19:0, 21:30
Hoa Hậu Giang Hồ   16:45
Bỏ Rơi   9:30, 14:0, 18:30, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:35, 21:15
Pháp Sư Mù   10:30, 13:0, 15:25, 18:50, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   9:45, 11:20, 14:20, 16:15, 17:35, 20:40, 23:0
Đùa Với Lửa   9:35, 16:30, 23:40
Những Thiên Thần Của Charlie   9:30, 10:50, 12:0, 12:45, 13:20, 14:30, 15:15, 15:55, 17:0, 18:0, 18:30, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 22:5, 22:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:10, 14:0, 17:50, 21:30
Bỏ Rơi   11:40, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:10, 10:0, 10:15, 11:45, 12:35, 12:50, 14:20, 15:10, 15:25, 16:55, 17:45, 19:30, 20:20, 22:0, 22:55
Pháp Sư Mù   9:5, 11:25, 13:45, 17:30, 22:45
Ký Ức Kinh Hoàng   9:25, 12:20, 14:35, 15:15, 18:10, 19:50, 21:5
Đùa Với Lửa   10:35, 16:5
Những Thiên Thần Của Charlie   9:10, 9:55, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:0, 18:30, 19:35, 20:25, 20:50, 22:0, 22:50, 23:10
Hoa Hậu Giang Hồ   9:15, 11:10, 13:5, 15:0, 16:55, 18:50, 20:45, 22:40
Bỏ Rơi   12:40, 18:5, 20:5, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:30, 15:15, 20:15
Kim Ji-young 1982   13:15, 19:50, 21:0
Pháp Sư Mù   17:20, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   10:10, 11:0, 12:10, 14:10, 16:35, 17:10, 19:45, 22:10, 23:0
Đùa Với Lửa   12:5, 20:5
Những Thiên Thần Của Charlie   10:0, 12:30, 14:0, 14:20, 15:5, 15:50, 17:40, 18:25, 20:15, 22:20, 23:0
Hoa Hậu Giang Hồ   10:0, 16:55, 18:0, 19:0, 21:10, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:15, 21:30
Pháp Sư Mù   16:40, 19:5
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 16:55, 22:0
Đùa Với Lửa   14:50, 18:25, 20:30, 23:10
Những Thiên Thần Của Charlie   9:50, 11:10, 12:0, 13:20, 14:30, 15:50, 17:0, 18:20, 19:25, 20:45, 21:50, 22:35
Hoa Hậu Giang Hồ   10:0, 14:25, 16:25, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:0, 12:0, 14:15, 18:30, 21:0
Kim Ji-young 1982   16:0
Pháp Sư Mù   9:30
Ma Gương 2   13:45, 21:15
Những Thiên Thần Của Charlie   8:45, 11:15, 11:45, 13:45, 14:45, 16:15, 18:45, 19:15, 21:15
Hoa Hậu Giang Hồ   17:15, 19:0, 21:45
Bỏ Rơi   9:15, 11:30, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:0, 14:15, 18:0, 20:45, 23:10
Pháp Sư Mù   9:40, 16:30, 17:45
Ký Ức Kinh Hoàng   9:30, 12:30, 15:15, 20:15, 22:20
Đùa Với Lửa   9:50, 17:30, 18:45
Ma Gương 2   10:45
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:50
Những Thiên Thần Của Charlie   9:10, 10:30, 11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 15:40, 17:0, 18:20, 20:0, 21:15, 22:0, 22:10, 23:30
Hoa Hậu Giang Hồ   8:40, 11:20, 12:15, 13:10, 14:0, 15:0, 16:40, 19:30, 20:30, 23:0
Bỏ Rơi   15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   8:20, 13:10, 18:0
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 20:10
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   9:50, 12:0, 18:40
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 16:0, 20:0
Những Thiên Thần Của Charlie   9:45, 11:55, 14:5, 16:15, 18:25, 20:35
Hoa Hậu Giang Hồ   10:0, 11:50, 14:10, 16:20, 18:10, 20:50