Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   19:35
Tiên Hắc Ám 2   12:40, 15:20, 17:25, 19:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 22:40
Pháp Sư Mù   17:30, 21:55
Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 14:45, 21:35
Đùa Với Lửa   15:5, 18:30
Những Thiên Thần Của Charlie   10:40, 12:45, 14:50, 16:55, 19:30, 21:0
Hoa Hậu Giang Hồ   10:0, 13:25, 16:50, 20:15
Bỏ Rơi   11:40, 21:5
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:0, 20:30, 20:45, 22:15, 22:30
Ngốc Ơi Tuổi 17   10:20, 12:0, 13:40, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   10:0, 18:0
Tiên Hắc Ám 2   14:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:30, 13:0, 15:30, 16:15, 21:15
Pháp Sư Mù   12:0, 14:15, 16:30, 19:0, 22:0
Ký Ức Kinh Hoàng   11:45, 16:45, 21:30
Đùa Với Lửa   12:15
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:45
Những Thiên Thần Của Charlie   9:15, 10:15, 11:30, 12:45, 13:45, 15:0, 16:0, 17:30, 18:15, 19:45, 22:15
Hoa Hậu Giang Hồ   9:30, 11:15, 13:15, 15:15, 17:0, 18:45, 20:45, 22:30
Bỏ Rơi   14:0
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0
Ngốc Ơi Tuổi 17   10:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   13:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   18:30
Pháp Sư Mù   9:30, 11:15, 16:0
Ma Gương 2   9:0, 12:0
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:30, 13:0, 13:30, 14:15, 16:15, 17:0, 17:30, 18:0, 18:45, 21:0, 21:30, 22:15
Hoa Hậu Giang Hồ   15:30
Bỏ Rơi   14:0, 15:0, 17:0
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:15, 21:45
Ngốc Ơi Tuổi 17   9:0, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:0, 17:30, 19:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   10:50, 12:50, 15:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:10, 14:15, 16:25, 17:50
Pháp Sư Mù   11:55, 16:5
Ký Ức Kinh Hoàng   13:20, 16:50
Đùa Với Lửa   14:35
Những Thiên Thần Của Charlie   9:50, 10:15, 11:15, 12:25, 13:40, 15:0, 16:35, 17:30, 19:45, 20:25, 21:25
Hoa Hậu Giang Hồ   10:0, 18:25
Bỏ Rơi   12:40
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:0, 19:15, 20:0, 20:25, 21:10, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   10:10, 15:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:5, 11:40, 13:50, 16:30, 17:20
Kim Ji-young 1982   9:10, 12:40
Pháp Sư Mù   9:10, 11:20, 14:50
Ký Ức Kinh Hoàng   9:50, 11:10, 13:0, 14:10, 16:0, 17:10, 20:10, 23:10
Đùa Với Lửa   9:0, 18:10
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 10:0, 10:30, 11:5, 12:30, 13:0, 13:30, 14:20, 15:0, 15:30, 16:0, 16:50, 17:30, 18:0, 18:30, 19:20, 20:0, 21:0, 21:50, 22:30, 23:30
Hoa Hậu Giang Hồ   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:0, 19:40, 21:40, 23:40
Bỏ Rơi   12:45
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:10, 19:50, 20:20, 20:40, 21:30, 22:5, 22:40, 23:0, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   9:45, 18:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:0, 10:30, 11:25, 13:25, 14:10, 17:15, 20:50, 23:0
Pháp Sư Mù   8:50, 10:20, 13:15, 15:55, 16:50, 20:5, 23:0
Ký Ức Kinh Hoàng   9:40, 12:15, 14:0, 15:0, 17:25, 19:20, 21:0, 22:45
Đùa Với Lửa   12:50, 15:20, 17:5
Những Thiên Thần Của Charlie   8:55, 9:25, 10:25, 11:20, 12:0, 12:45, 13:50, 14:30, 15:15, 16:25, 17:0, 17:50, 18:25, 19:0, 20:25, 21:35, 22:30, 23:30
Hoa Hậu Giang Hồ   9:5, 11:20, 13:0, 15:5, 18:10
Bỏ Rơi   11:50, 16:10
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:20, 19:50, 20:15, 20:40, 21:40, 22:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   15:35, 16:50
Pháp Sư Mù   10:45, 18:35
Ký Ức Kinh Hoàng   11:20, 13:0, 16:0, 20:20
Đùa Với Lửa   16:30, 18:15
Những Thiên Thần Của Charlie   10:0, 11:35, 12:30, 13:10, 14:20, 15:0, 15:30, 17:5, 17:30, 18:0, 19:35, 20:0, 21:0, 22:5, 23:20
Hoa Hậu Giang Hồ   23:30
Bỏ Rơi   14:20
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:0, 19:30, 20:30, 21:15, 21:50, 22:35, 22:45, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   11:15, 15:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:30, 17:35
Pháp Sư Mù   13:0, 16:55
Ký Ức Kinh Hoàng   9:35, 12:20, 13:30, 15:5, 16:15, 20:0, 22:45
Đùa Với Lửa   17:50
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 10:10, 11:15, 12:30, 13:30, 14:50, 15:50, 17:5, 18:10, 19:10, 21:20, 23:35
Hoa Hậu Giang Hồ   9:25, 13:20, 21:25, 23:10
Bỏ Rơi   11:35
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:0, 19:20, 19:45, 20:25, 21:0, 21:45, 22:25, 23:5, 23:45
Ngốc Ơi Tuổi 17   9:50, 15:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   8:45, 11:0, 13:15, 15:30, 17:45
Pháp Sư Mù   10:40, 14:30, 18:30
Ký Ức Kinh Hoàng   9:15, 12:0, 14:45, 17:30, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 20:40
Hoa Hậu Giang Hồ   9:0, 12:50, 16:45, 20:5
Nữ Hoàng Băng Giá 2   20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:30, 16:30
Kim Ji-young 1982   9:0, 14:0, 15:0
Pháp Sư Mù   10:0, 12:30, 17:30
Ma Gương 2   11:30
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Hoa Hậu Giang Hồ   13:30
Bỏ Rơi   9:30, 15:30, 17:30
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:45, 21:15, 21:45
Ngốc Ơi Tuổi 17   10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:35
Pháp Sư Mù   10:30, 13:0, 15:25, 18:25, 23:15
Ký Ức Kinh Hoàng   9:45, 10:5, 13:5, 16:5, 16:15, 20:50, 23:0
Đùa Với Lửa   9:35, 16:20, 23:50
Những Thiên Thần Của Charlie   9:30, 10:50, 12:0, 12:45, 13:20, 14:30, 15:15, 15:55, 17:0, 18:0, 18:30, 20:30, 21:35
Hoa Hậu Giang Hồ   11:10, 14:5, 17:50
Bỏ Rơi   11:40, 19:20
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:5, 19:30, 20:5, 21:0, 21:20, 21:45, 22:20, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:10, 10:0, 10:15, 11:45, 12:35, 12:50, 14:20, 15:10, 15:25, 17:45, 20:20, 22:55
Pháp Sư Mù   9:5, 11:25, 13:45, 15:50, 18:10, 22:15
Ký Ức Kinh Hoàng   9:25, 12:20, 15:15
Đùa Với Lửa   16:5, 17:0, 18:5
Những Thiên Thần Của Charlie   9:10, 9:55, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:0, 18:30, 19:35, 20:25, 20:50, 22:0, 22:50, 23:10
Hoa Hậu Giang Hồ   9:30, 11:25, 13:20, 15:15, 17:10, 22:10
Bỏ Rơi   10:10, 12:5, 14:0
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:0, 20:5, 20:30, 21:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:15, 17:25, 19:45
Kim Ji-young 1982   15:40
Pháp Sư Mù   11:30, 17:0
Ký Ức Kinh Hoàng   10:10, 11:45, 13:15, 14:0, 17:0, 19:30
Đùa Với Lửa   14:50, 17:30
Những Thiên Thần Của Charlie   10:0, 10:50, 12:30, 13:0, 15:0, 16:20, 18:10, 20:45, 22:30, 23:20
Hoa Hậu Giang Hồ   13:20, 15:25, 17:40, 21:25
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:5, 19:40, 20:10, 20:30, 22:0, 22:30, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:20, 15:0, 17:30
Pháp Sư Mù   9:55
Ký Ức Kinh Hoàng   10:15, 13:15, 16:0, 17:40, 22:15
Đùa Với Lửa   10:45, 13:55
Những Thiên Thần Của Charlie   9:30, 12:0, 12:50, 14:30, 15:20, 17:0, 18:40, 19:30, 21:5, 22:50
Hoa Hậu Giang Hồ   9:45, 11:45, 16:25, 23:35
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:5, 20:0, 20:35, 21:20, 22:5, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:15, 11:45, 14:5
Pháp Sư Mù   11:45
Ma Gương 2   9:45
Những Thiên Thần Của Charlie   12:15, 14:30, 17:0, 18:45, 21:15
Hoa Hậu Giang Hồ   9:30, 14:45, 16:30
Bỏ Rơi   17:0
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:0, 19:30, 20:30, 21:15
Ngốc Ơi Tuổi 17   9:30, 12:0, 14:30, 16:45, 18:30, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:0, 13:30, 17:50
Pháp Sư Mù   9:10, 11:10, 16:0, 17:30
Ký Ức Kinh Hoàng   9:20, 13:20, 16:15, 22:0
Đùa Với Lửa   10:20, 18:10, 23:30
Những Thiên Thần Của Charlie   8:50, 10:30, 12:0, 12:40, 14:10, 14:50, 15:40, 17:10, 18:30, 19:20, 20:10, 21:0, 22:15, 23:10
Hoa Hậu Giang Hồ   8:30, 11:20, 13:10, 14:0, 15:0, 16:45, 19:40, 21:20, 23:0
Bỏ Rơi   8:40
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:0, 20:0, 20:45, 21:30, 22:45
Ngốc Ơi Tuổi 17   9:30, 12:20, 15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   8:20, 13:10, 18:0
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 22:0
Những Thiên Thần Của Charlie   9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Nữ Hoàng Băng Giá 2   20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   12:35, 16:40
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 17:5, 22:5
Những Thiên Thần Của Charlie   10:0, 11:10, 12:0, 13:20, 14:30, 15:50, 17:0, 18:20, 19:25, 20:50, 21:55, 22:30
Hoa Hậu Giang Hồ   10:15, 12:15, 14:15, 15:5, 16:15, 18:15, 20:5
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:5, 20:15, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   9:50, 12:0, 18:40
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 16:0, 20:0
Những Thiên Thần Của Charlie   9:45, 11:55, 14:5, 16:15, 18:25, 20:35
Hoa Hậu Giang Hồ   10:0, 11:50, 14:10, 16:20, 18:10
Nữ Hoàng Băng Giá 2   20:50