Da khuc Dạ khúc

Bóng tối trong em thiếu anh nghiêng đổ, "Dạ khúc" vọng về vụn nát yêu thương...