» Tìm kiếm:

quyền độc chiếm

Doc chiem vu tru Độc chiếm vũ trụ

Sau 10 năm, Mỹ lại đưa ra học thuyết mới về vũ trụ dưới tiêu đề “Chính sách quốc gia của Mỹ về vũ trụ". Sợi chỉ đỏ xuyên suốt tài liệu..