» Tìm kiếm:

mô hình vận chuyển

115 chua dap ung duoc nhu cau 115 chưa đáp ứng được nhu cầu

Được đánh giá là mô hình vận chuyển cấp cứu có hiệu quả (cùng với Trung tâm Vận chuyển cấp cứu TP Đà Nẵng), nhưng ông Trần Văn Nam, giám..