» Tìm kiếm:

hành lý mang theo người

Khong thu phi va le phi hai quan hanh ly mang theo nguoi Không thu phí và lệ phí hải quan hành lý mang theo người

Theo quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành (Quyết định số..