» Tìm kiếm:

hàm chuẩn hóa

Chuan hoa ngay thang trong Visual Basic 6.0 Chuẩn hóa ngày tháng trong Visual Basic 6.0

Em đang viết một phần mềm quản lý bằng VB 6, nhưng không biết viết hàm chuẩn hóa ngày tháng. Xin các anh chị cứu giúp.