» Tìm kiếm:

chi phí gốc

Y nghia cua Chi phi goc Ý nghĩa của Chi phí gốc

Đối với nhiều loại tài sản trong bảng cân đối kế toán nêu trong chương 1 - tiền mặt, hàng tồn kho, bất động sản và thiết bị - giá trị được..

Khau hao giam dan voi ty suat khong doi Khấu hao giảm dần với tỷ suất không đổi

Khi muốn phản ánh rằng một tài sản thường được sử dụng hiệu quả nhất trong những năm đầu mới sử dụng, các kế toán viên thường sử dụng các..

Khau hao Khấu hao

Phí tổn cho bất động sản và thiết bị thể hiện sự chuyển giao các nguồn vốn sang tài sản được sử dụng thông thường trong nhiều kỳ. Khái niệm..