» Tìm kiếm:

chạm lòng tự ái

Dung nhan danh dan ong Viet do loi cho Nguyet Anh Đừng nhân danh đàn ông Việt đổ lỗi cho Nguyệt Ánh

Các bạn nam đừng vì những lời nói thẳng tuột như thế mà chạm lòng tự ái nam nhi. Vả lại Nguyệt Ánh chỉ phát biểu riêng về hoàn cảnh của cô..