» Tìm kiếm:

bảo đảm khả năng chi trả

Kiem soat to chuc tin dung mat kha nang thanh toan Kiểm soát tổ chức tín dụng mất khả năng thanh toán

Ngân hàng Nhà nước sẽ đặt các tổ chức tín dụng cổ phần vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu trong 3 tháng liên tiếp họ không duy trì được..