» Tìm kiếm:

Vo Ngoc Vinh

Nghi viec do HDLD het han NLD co duoc nhan tro cap thoi viec Nghỉ việc do HĐLĐ hết hạn, NLĐ có được nhận trợ cấp thôi việc?

Câu 1: Tôi muốn được giải đáp về trường hợp ngưòi lao động có hợp đồng lao động thời hạn ba năm, nay đến thời điểm hết hạn hợp đồng mà hai..