» Tìm kiếm:

Valadimir Pektin

Nga Ukraina Van tranh chap quanh ngon hai dang Yanta Nga - Ukraina: Vẫn tranh chấp quanh ngọn hải đăng Yanta

Phía Ukraina khẳng định việc Hạm đội Biển Đen của Nga chiếm giữ Yanta là không hợp pháp, bởi phía Nga chưa từng kí kết bất cứ một văn bản..