» Tìm kiếm:

Văn Ngọc Hùng

Quang Tri vi sao mien nhiem pho chu tich HDND tinh Quảng Trị: vì sao miễn nhiệm phó chủ tịch HĐND tỉnh?

HĐND tỉnh Quảng Trị vừa miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Văn Ngọc Hùng. Trước..