100 trieu tre em lam viec trong moi truong nguy hiem 100 triệu trẻ em làm việc trong môi trường nguy hiểm

Lần đầu tiên, lao động trẻ em trên toàn cầu giảm 11% trong giai đoạn 2000-2004: từ 246 triệu xuống còn 218 triệu. Trong đó hơn 100 triệu em..