Cuu can bo TNXP tham can cu dia cach mang Nuoc Oa Cựu cán bộ, TNXP thăm căn cứ địa cách mạng Nước Oa

Ngày 16/6, lần đầu tiên kể từ sau ngày giải phóng, cựu cán bộ và cựu TNXP thuộc các tỉnh thành Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú..