» Tìm kiếm:

Trà Bương

Tap but May trang Dinh Phoan Tạp bút: Mây trắng Dinh Phoan

TTCN - Hầu hết sông ở Phú Yên có chung đặc điểm: nhập dòng lại và chảy ra biển bằng một cửa. Biệt lệ chỉ có sông Cái. Là hợp lưu của sông..