» Tìm kiếm:

Toàn Đảng

Mong muon cuoi cung Mong muốn cuối cùng

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập,..