» Tìm kiếm:

Theo Western Union Đông Dương

Kieu hoi dat tren 5 ti USD Kiều hối đạt trên 5 tỉ USD

Năm 2007, lượng kiều hối về Việt Nam đạt mức kỷ lục. Theo Western Union Đông Dương, lượng kiều hối năm nay được chuyển theo các kênh chính..