» Tìm kiếm:

Thạnh Đông B

Chien luoc dan so Dua vao dan kho may cung thanh Chiến lược dân số: Dựa vào dân, khó mấy cũng thành!

Chính người dân ở các khóm ấp, tình nguyện làm cộng tác viên dân số ở các khóm, ấp và công tác vận động được tập trung vào họ.