» Tìm kiếm:

Thơ Trần Lê Sơn Ý

Tho Tran Le Son Y Thơ Trần Lê Sơn Ý

Một trong hai tập thơ đầu tiên được chọn, trong số chín tập thơ tham dự quĩ Lá trầu - quĩ giải thưởng thơ nữ do Nhà xuất bản Phụ Nữ và Công..

Tho Tran Le Son Y Thơ Trần Lê Sơn Ý

Trần Lê Sơn Ý tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn TP.HCM, đã có thơ in hầu hết trên các báo và từng bước khẳng dịnh được..