Doanh nghiep dau tu vao dao tao Chieu giu nguoi huu hieu Doanh nghiệp đầu tư vào đào tạo: "Chiêu" giữ người hữu hiệu?

Theo bản thông số nhân lực Việt Nam (VietNamWorks), trong quí II/06 nhu cầu về nhân sự của thị trường lao động tiếp tục tăng. Trong khi chỉ..