» Tìm kiếm:

Thái Lan Vissanu Meeyo

Thai Lan kien YouTube Thái Lan kiện YouTube

Chính phủ Thái Lan sẽ khởi kiện trang web chia sẻ video trực tuyến nổi tiếng YouTube vì đã để cho những đoạn video có nội dung xúc phạm nhà..

Thai Lan doi kien YouTube Thái Lan đòi kiện YouTube

Chính phủ Thái Lan sẽ khởi kiện trang web chia sẻ video trực tuyến nổi tiếng YouTube vì đã để cho những đoạn video có nội dung xúc phạm nhà..