» Tìm kiếm:

TW Trung Quốc

Dong NDT giam do Trung Quoc dat ty gia tham chieu thap Đồng NDT giảm do Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu thấp

Đồng NDT giảm giá sau khi ngân hàng TW Trung Quốc hạ tỷ giá tham chiếu cho các giao dịch ngoại hối trong ngày.