» Tìm kiếm:

TTK Hội Mỹ

Dai hoi My thuat toan quoc Chua ban den ban quyen Đại hội Mỹ thuật toàn quốc: Chưa bàn đến bản quyền!

Mặc dù đã có Quy chế sao chép về tác phẩm tạo hình cũng như Công ước Berne đã được thực thi ở Việt Nam, nhưng trong lĩnh vực mỹ thuật, hiện..