Cam quan xe Cấm quần xệ

Đó là lời yêu cầu khẩn thiết của ông Ron Price, thành viên ban phụ trách một trường học ở TP Dallas (Mỹ). Ông vừa đệ đơn lên hội đồng thành..