» Tìm kiếm:

Sherman Klump

HBO 93 The Nutty Professor HBO 9/3: The Nutty Professor

Giáo sư Sherman Klump (Eddie Murphy), một nhà khoa học ì ạch, vô dụng với xã hội, đã sáng tạo ra một công thức làm thay đổi cơ chế trao đổi..

HBO 2010 The Nutty Professor HBO 20/10: The Nutty Professor

Giáo sư Sherman Klump (Eddie Murphy), một nhà khoa học ì ạch, vô dụng với xã hội, đã sáng tạo ra một công thức làm thay đổi cơ chế trao đổi..