» Tìm kiếm:

Sở KHCN TP HCM

TPHCM de nghi hop tac thuong mai hoa san pham KHCN TPHCM: đề nghị hợp tác, thương mại hoá sản phẩm KHCN

Do việc thông tin nghiên cứu khoa học giữa các địa phương chưa mạnh, nên có nhiều đề tài nghiên cứu trùng lắp. Chẳng hạn, cùng một đề tài..