» Tìm kiếm:

Roderick Kramer

Sep phai lam nhan vien so Sếp phải làm nhân viên sợ?

Trong hai thập niên vừa qua, quan niệm chủ đạo về phong cách lãnh đạo doanh nghiệp tại phương Tây là người làm sếp phải mềm mỏng. Một ví dụ..