» Tìm kiếm:

Rich Internet Application

Ung dung web tim kiem cong nghe ba chu Ứng dụng web tìm kiếm công nghệ bá chủ

RIA (Rich Internet Application) là những dịch vụ web có khả năng hoạt động tương tự như ứng dụng desktop truyền thống. Các công nghệ hỗ trợ..