DN che lon bi lo say mini hut nguyen lieu DN chè lớn bị lò sấy mini hút nguyên liệu

Liên doanh chè Phú Bền nằm trong vùng nguyên liệu rộng lớn nhưng đang đói nguyên liệu trầm trọng; mặt khác, chất lượng chè nguyên liệu cũng..