» Tìm kiếm:

Petro Việt Nam Đinh La Thăng

T U Doan va Petro Viet Nam phoi hop day manh cong tac thanh nien T.Ư Đoàn và Petro Việt Nam phối hợp đẩy mạnh công tác thanh niên

Ngày 15/5 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Tổng công ty dầu khí Việt Nam (Petro Việt Nam) đã ký kết chương trình phối hợp "Phát huy vai trò xung..