» Tìm kiếm:

Palestine Kurei

Qua da thanh lo buoc Quá đà thành lỡ bước

Người ta không lạ gì ý đồ của Thủ tướng Israel A. Sharon khi lên cầm quyền về cô lập, vô hiệu hoá vai trò và ảnh hưởng của Tổng thống..