» Tìm kiếm:

PS Hot Folders

Truy xuat nhanh thu muc voi PS Hot Folders Truy xuất nhanh thư mục với PS Hot Folders

Bạn mệt mỏi với những thao tác tìm đến thư mục cần chọn lặp đi lặp lại nhiều lần khi mở các hộp thoại Open, Save As hay Browse và muốn..