» Tìm kiếm:

Oracle Strategic Network Optimization

Oracle dat doanh thu phan mem Quan tri day chuyen cung ung SCM cao nhat Oracle đạt doanh thu phần mềm Quản trị dây chuyền cung ứng (SCM) cao nhất

Ngày 18.10.2007, Oracle đã tuyên bố đạt mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong số năm nhà cung cấp phần mềm Quản trị dây chuyền cung ứng..